vrijdag 19 januari 2018

Bijverdienregelingen in de Participatatiewet en de experimenten met bijverdienen in Amsterdam

Globaal bestaan er in de Participatiewet drie bijverdienregelingen voor drie doelgroepen. Ten eerste voor  hoofden van een-ouder gezinnen. Die regeling kun je hier vinden.  Daarnaast zijn er regelingen voor bijstandsgerechtigden met en zonder een medische urenbeperking. Die kun je hier vinden.

Per 1 februari wil de gemeente Amsterdam een experiment beginnen om bijstandsgerechtigden niet een vrij te laten bedrag te laten houden, maar een premie te verstrekken van maximaal 200 euro per maand. Op 22 januari is er een voorlichtingsbijeenkomst in het Wibauthuis, waar ambtenaren van de sociale dienst (WPI) informatie geven over het experiment. Wibautstraat 3b. De voorlichting is van 19.00 uur tot 21.00 uur. Iedereen is welkom. Hier vind je de uitnodigingsbrief en een uitleg van het experiment.
Als je aan het experiment wilt meedoen, moet je je opgeven voor 31 januari. Je kunt ten allen tijde met het experiment stoppen.

Mensen bellen de Bijstandsbond met de vraag: wat vinden jullie hiervan? Drie opmerkingen hierover.

Ten eerste is het de vraag, of de uitvoering van de regeling wel vlotjes zal verlopen. Er zijn zoals hierboven omschreven al drie bijverdienste regelingen en bij de uitvoering daarvan worden veel fouten gemaakt. Met name bij de afdeling Terugvordering en Verhaal. Uitvoering van de regeling is ook erg ingewikkeld. Een voorbeeld. Iemand heeft een WW-uitkering van het UWV, die loopt per 4 weken. Daarnaast heeft betrokkene een aanvullende bijstandsuitkering die loopt per maand. Nou gaat zo iemand er in deeltijd bij werken, hoe moet je dat dan berekenen?  Nog een voorbeeld. Iemand gaat twee weken tijdelijk werken. De eerste week is de laatste week van de maand, de tweede week is de eerste van de volgende maand. Dan moet de eerste week van het werk aan een maand toegerekend worden en de tweede week aan de volgende maand. Ook worden er fouten gemaakt met bruto-netto verrekeningen. Onze ervaring is ook, dat bijstandsgerechtigden vaak helemaal niet op de hoogte zijn van de bijverdienste regelingen en ze worden er ook niet op gewezen, zodat ze alles inleveren zonder te weten dat ze recht hebben op meer. Dus er schort nog wel wat aan de voorlichting. En nu komt er dus nog een vierde regeling bij. Mensen die onder de andere drie regelingen vallen blijven er ook. En in die vierde regeling van Amsterdam specifiek gelden dus voor betrokkenen die onder het experiment vallen de andere regelingen niet.

Een tweede punt is, dat met name de mensen in experimentele groep 2 een intensieve begeleiding krijgen. Het is vooralsnog onduidelijk wat die begeleiding inhoudt. Worden ze sterker onder druk gezet, alles maar te aanvaarden? Als je in die groep van het experiment terecht komt weet je dus niet wat je te wachten staat. In alle drie de groepen krijg je bovendien te maken met wetenschappelijke medewerkers van de Universiteit, die je gaan onderzoeken, interviewen, etc. Dit gebeurt meerdere malen. De gemeente kondigt wel aan, dat het experiment 1 februari ingaat, maar politiek Den Haag ligt dwars, met name de VVD en andere rechtse fracties. Op 18 januari was er een kamerdebat over de experimenten, ook in andere gemeenten en daaruit kwam naar voren, dat de gemeente wel verder mag met het experiment. Dus het mag uitgevoerd worden. Maar de staatssecretaris van de VVD kondigde tegelijkertijd aan, na de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek te willen met het nieuwe college over de invoering van de zogenaamde tegenprestatie. Van groot belang dus om straks bij de gemeenteraadsverkiezingen NIET te stemmen op een partij die daar voorstander van is. 

Wij hopen dat op de voorlichtingsbijeenkomst bezwaren en onzekerheden weggenomen kunnen worden en er meer duidelijkheid komt over de ins en outs van het experiment.
Piet van der Lende

zondag 14 januari 2018

Notitie de regionale arbeidsmakrt in Amsterdam

De Werkgroep Economie & Arbeidsmarkt van Lokaal FNV Amsterdam heeft de Notitie Economie& Arbeidsmarkt Amsterdam uitgebracht. De notitie gaat over de economie en de arbeidsmarkt in de regio Amsterdam. De notitie is o.a. gebaseerd op een enquête. De werkgroep heeft veel onderzocht en besproken en daarvan verslag gedaan in de notitie. De werkgroep ziet het duidelijk als een afronding van een stap in een proces. Er is nog zo veel meer om uit te zoeken, er is nog meer om te bespreken. De werkgroep hoopt dat u met hen mee wil denken en mee wil praten. Mogelijk kan men dan nieuwe onderwerpen bepalen en nieuwe werkgroepsleden vinden om Lokaal FNV Amsterdam in de vorm van deze werkgroep te versterken. Misschien worden punten uit de notitie gehaald om in de FNV-discussies met de politieke partijen naar voren te brengen die in februari plaatsvinden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De nota kunt u hier vinden. https://tinyurl.com/fnvlokaal

donderdag 11 januari 2018

Massaprotesten Bulgarije tegen de regering

Mededeling

Hoewel dit bericht niet specifiek over de sociale zekerheid gaat, bij uitzondering een bericht over protesten in een ander land, nl Bulgarije, waar een medewerker van de Bijstandsbond middenin zit en waar in de Nederlandse pers ik niets van gehoord heb.

Protesten in Bulgarije tegen de corruptie van de regering en de financiële instellingen. Duizenden mensen op de been in Sofia. Er zijn protesten in negen steden. Petar schrijft het volgende:
In de demo was een zeer waardevolle vrouw. Katya ilieva is haar naam. Buig voor haar moed, om naar buiten te komen en dit allemaal te zeggen zonder angst. Onthoud die naam! Die informatie die ze me gaf, schudde me met geweld en volledig. Haar woorden bevestigden alles wat we allemaal voelden en vermoedden. Er werd bevestigd dat de criminaliteit in ons land aan de macht is en in alle financiële instellingen.
Bulgarije is vandaag voor het eerst voorzitter van de EU en de regering heeft aangekondigd, dat ze de euro in het EU land wil invoeren, maar bij de protsten wordt juist gevraagd om de steun van de EU om de grote corruptie en malversaties van de regering in het armste land van de EU te bestrijden. Het is mij op dit moment niet helemaal duidelijk of de protsten ook tegen de invoering van de euro gericht zijn. Petar maakt voor Nederlanders reportages van de protesten op facebook.


piet

woensdag 10 januari 2018

”Westerse markteconomie heeft langste tijd gehad”

De Nederlandse Piketty?

Historisch onderzoek naar opkomst en verval van markteconomieën

Alweer uit halverwege 2016, maar iemand wees mij op onderstaand boek. Al in de negentiger jaren van de vorige eeuw ontwikkelde Van Bavel zijn transitieteeoriën in zijn dissertatie. B.J.P. van Bavel – (1999) Transitie en continuiteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied ca 1300 ca 1570. Werken Gelre 52. Hilversum. Dat boek is uit 1999 en onderstaand boek verscheen in 2016 dus je kunt zeggen dat Van Bavel lang over de materie nagedacht heeft, hoewel dat ook weer geen absolute garantie is dat iemand iets zinnigs heeft te zeggen, overigens. Maar ik ga een poging wagen dit te lezen. Van Bavel is gisteren op de radio geweest omdat zijn boek is vertaald naar het Nederlands, oorspronkelijk alleen in het Engels uitgegeven. Ook de Nederlandse titel 'De onzichtbare Hand'. Hij heeft een voorwoord en nawoord bij de vertaling gegeven en gaat in op de huidige situatie. Amerika bevindt zich volgens zijn theorie in de laatste fase van ineenstorting van de markteconomie en verwijst naar de regering trump met zes miljardairs daarin. Het recente belastingplan  met nagenoeg afschaffing van de erfbelasting waardoor de rijkdom wordt veiliggesteld en vergroten kan. In Nederland duurt het volgens hem nog tien tot 20 jaar voordat de markteconomie ineenstort.

Bas van Bavel, 'The Invisible Hand? How Market Economies have Emerged and Declined Since AD 500'

De markteconomie van onze westerse samenleving wordt vaak gezien als voorwaarde voor blijvende vooruitgang en economische groei, maar dat blijkt een misvatting. Het boek van economisch historicus prof. dr. Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht maakt duidelijk dat alle markteconomieën door de eeuwen heen een cyclus doormaken en na een periode van opbloei in verval raken en zelfs verdwijnen. Bepaalde symptomen die in het verleden steeds het verval van een markteconomie aankondigden, zijn in onze tijd ook zichtbaar. Het is daarmee aannemelijk dat het einde van de Westerse markteconomie in zicht is. Meer informatie: https://www.uu.nl/nieuws/westerse-markteconomie-heeft-langste-tijd-gehad

Piet

zondag 7 januari 2018

Uitspraak Hoge Raad brengt slag toe aan mantelzorgers en de participatiemaatschappij

De Hoge Raad adviseert in een uitspraak op 8 december dat de wetgever de uitzondering, dat bloedverwanten in de tweede graad wanneer er sprake is van mantelzorg geen gezamenlijke huishouding voeren, te schrappen. De wetgever moet deze beslissing nemen. (HR:2017:3081 te vinden op rechtspraak.nl). Dit heeft grote negatieve gevolgen voor het inkomen van de mantelzorgers, die hun broer, zuster of bijvoorbeeld grootouder verzorgen omdat ze soms zelfs zonder inkomen kunnen komen te zitten. Dit is de zoveelste (bureaucratische) tegenwerking van mantelzorgers, die hun naaste willen verzorgen. Er zijn niet alleen grote gevolgen voor de mantelzorgers, maar ook voor de hulpbehoevende mensen die verzorgd worden, die het door deze uitspraak extra zwaar krijgen. De verzorging komt onder grote druk te staan. Een overzicht van hoe mantelzorgers en verzorgden al worden tegengewerkt voor de uitspraak van de Hoge Raad vindt u op http://www.bijstandsbond.org/activiteiten/persberichten/opsommingjanuari2018/mantelzorgers.html
 
De Hoge Raad heeft de uitspraak gedaan in een procedure die was begonnen door een mantelzorger die vond dat hij/zij geen gezamenlijke huishouding voerde met de verzorgde. Op basis van het criterium gezamenlijke huishouding had betrokkene geen recht op een bijstandsuitkering omdat de verzorgde een minimuminkomen had. Wel of geen gezamenlijke huishouding voeren heeft grote gevolgen voor het inkomen op basis van de sociale zekerheidswetten.
In de procedure werd een beroep gedaan op het non-discrimintatie beginsel van artikel 26 van het IVBPR. (Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten). De advocaat van de betrokkene voerde aan, dat bij bloedverwanten in de tweede graad er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding (broer en zuster, grootouder en kleinkind) en bij anderen wel. Dit op basis van artikel 3 lid 2 onderdeel a van de Participatiewet (voor bijstandsuitkeringen) waarin deze uitzondering geregeld is. 
 
De Hoge Raad heeft nu uitgesproken dat er bij het bovenstaande artikel in de Participatiewet inderdaad sprake is van discriminatie. De Centrale Raad van Beroep had eerder in deze zaak ook uitgesproken, dat er sprake was van discriminatie en dat om alles gelijk te trekken niet alleen bij bloedverwanten in de tweede graad, maar bij iedereen in een mantelzorgsituatie er vanuit moet worden gegaan, dat er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. De Hoge Raad zet hier een streep door en tikt de Centrale Raad dus op de vingers.
 
Volgens de Hoge Raad kan deze discriminatie ook worden opgeheven door het schrappen van deze uitzondering. De Hoge Raad acht de keuze van de CRvB, om de uitzondering ook van toepassing te verklaren op de situatie van belanghebbende, in strijd met het uitgangspunt van de Participatiewet om bij de beoordeling of een persoon recht heeft op een bijstandsuitkering, in situaties van een gezamenlijke huishouding rekening te houden te houden met de middelen van de partner, ongeacht de graad van verwantschap. De Hoge Raad acht de wijze waarop de geconstateerde discriminatie moet worden opgeheven, in beginsel voorbehouden aan de wetgever. Voor ingrijpen van de rechter kan wel aanleiding bestaan indien de wetgever na kennisneming van dit arrest nalaat zelf een regeling te treffen die de discriminatie opheft. 

De uitspraak betekent dat de wetgever nu een beslissing moet nemen, gaan we de uitzondering schrappen of gaan we die op iedereen van toepassing verklaren. Met het advies van de Hoge Raad…. de uitzondering te schrappen. Dit is een slag in het gezicht van veel mantelzorgers, die een bloedverwant in de tweede graad verzorgen en van degenen die verzorgd worden.

Veel mantelzorgers gaan samenwonen met degene die zorg nodig heeft, om de verzorging goed te laten verlopen. Als dan wordt aangenomen dat je een gezamenlijke huishouding voert heeft dat grote gevolgen voor de verzorging en op het gebied van de sociale zekerheid. Het heeft gevolgen voor eventuele toeslagen van de belastingdienst, die lager kunnen worden, en wanneer bijvoorbeeld de mantelzorger of degene die verzorgd wordt een bijstandsuitkering heeft kan die komen te vervallen wanneer de ander ook een inkomen heeft. Er kunnen door alle problemen extra spanningen ontstaan tussen de verzorger en de verzorgde.

Nu al nemen veel potentiële mantelzorgers de beslissing, de verzorging niet op zich te nemen, vanwege de grote gevolgen die dit heeft op allerlei gebied. Een overzicht van hoe mantelzorgers in allerlei opzichten worden tegengewerkt kunt u vinden op http://www.bijstandsbond.org/activiteiten/persberichten/opsommingjanuari2018/mantelzorgers.html
 
Naast een overzicht is er een relaas van een mantelzorger, die zijn woning dreigt kwijt te raken, nu degene die hij verzorgde overleden is.
Piet van der Lende

Vereniging Bijstandsbond <info@bijstandsbond.org>
Bijstandsbond

Strijd tegen extreemrechts combineren met de strijd tegen de roof- en afbraakpolitiek


 
Meriç Esin

Nog niet lang geleden hield koning Willem-Alexander zijn jaarlijkse kersttoespraak. Heel even had ik de neiging om daar onmiddellijk commentaar op te schrijven. Toch zag ik daar in eerste instantie van af. Je hoeft ook niet overal commentaar op te schrijven, niet waar? Maar toen ik onlangs in een artikel de nieuwjaarsverklaring van António Guterres (algemeen secretaris van de VN) las, besloot ik het commentaar toch maar te gaan schrijven.
 
De essentie van de kersttoespraak van de koning en die van de verklaring van António Guterres hebben namelijk  inhoudelijk met elkaar te maken. De koning gaf in zijn toespraak aan zich grote zorgen te maken over de afnemende gemeenschappelijkheid in de samenleving en de zwakker wordende verbinding tussen de burgers onderling. António Guterres stelde in zijn verklaring vast dat het jaar 2017 teleurstellend was omdat  parallel aan de toegenomen crises ook het nationalisme wereldwijd toegenomen zou zijn, net als vreemdelingenhaat en sociale ongelijkheid. António Guterres waarschuwde ons bovendien voor nieuwe gevaren in 2018 en meldde hij het alarmniveau tot rood te zullen verhogen.
 
In de verhalen van de beide lieden worden belangrijke maatschappelijke problemen aangestipt waar wij sinds jaar en dag over horen en lezen en die we bovendien ook zelf aldoor beleven, in verschillende vormen en maten. Problemen die de loonafhankelijke en uitkeringsgerechtigde mensen ongelukkiger maken, problemen die de levens van mensen ‘kapot maken’ en problemen die mensen tot wanhoopsdaden drijven en tot zelfmoordpogingen die soms lukken en soms ook mislukken.
 
Maar dat alles, wisten we al lang. Dat hadden we niet nog eens van de koning, algemeen secretaris of welke andere ‘hoogwaardigheidsbekleder’ dan ook hoeven te horen. Wij kennen onze problemen, beter dan wie dan ook. Ons interesseren echter meer de oplossingen? Wat en waar zijn die? Hoe zullen die oplossingen gerealiseerd worden? En wanneer? Daarover spreken de ‘hoge’ lieden geen enkel woord uit. Door onze problemen te benoemen en die bijna op poëtische wijze te beschrijven trachten zij ons te paaien en in slaap te sussen. Want oh, ‘wat zijn zij solidair met ons en wat knap dat zij onze problemen zo goed kennen en ons zo goed begrijpen’.
 
De manier waarop zij ons aanspreken lijkt empathisch, begripvol en solidair maar is in werkelijkheid erg bespottend, vernederend en bedrieglijk. Zij spreken ons aan met het ‘medeleven’ waarmee dieven hun slachtoffers aanspreken die zij zojuist bestolen hebben. Ook de manier waarop zij het over onze problemen hebben is erg opmerkelijk. Zij spreken over onze problemen als of het natuurverschijnselen zijn, als of het meteorieten zijn die uit de hemel op de aarde zijn gevallen. Als of die door niemand veroorzaakt worden omwille van smerige belangen en grote winsten van uitbuitende, parasitaire klassen. Zij spreken over onze problemen als of wij voorbestemd zijn die problemen te hebben, ons er bij neer te leggen en er nooit van af te komen.
 
Laten we niemand toestaan om ons voor de gek te houden. Laten we ons ook niet wijs maken dat zulke zaken toevallig, doelloos en onschuldig zijn. Alles heeft een oorzaak en zulke zaken komen voort uit zekere belangen. Die belangen worden door zekere lieden nagestreefd. Die lieden denken en handelen in overeenstemming met hun belangen. Hun belangen bepalen hun plannen en doelen, hun positie, hun verhaal en hun retoriek. En hun belangen bepalen hun verhouding tot diverse groepen burgers in de samenleving.
 
Koning Willem-Alexander zegt zich zorgen te maken om het feit dat de eenheid van de samenleving onder druk staat.
 
Maar de regering waar de koning deel van uitmaakt voert een beleid dat die verdeeldheid juist bevordert. Alle ‘optimistische’ analyses, statistieken en vergelijkingen met slechtere situaties in andere landen ten spijt, zijn de maatschappelijke problemen in Nederland nog altijd groot, chronisch en schrijnend. De kloof tussen de sociaal-economische groepen in de samenleving is groot. Aan de ene kant de multimiljardairs, de multimiljonairs en de miljonairs en aan de andere kant degenen die met een loon of een uitkering moeten rondkomen. De trant van ‘rijk wordt rijker en arm wordt armer’ wordt in het economische en politieke crisisklimaat van vandaag maar niet doorbroken. Integendeel zelfs, deze trant is onverminderd van kracht en wordt bovendien door neoliberaal regeringsbeleid zelfs verder gestimuleerd.
 
Een ander punt is de groeiende extreemrechtse beweging met haar fascistische,  rechtspopulistische, racistische, islamofobische en andere soortgelijke ingrediënten. De propaganda, de manier van politiek bedrijven en het praktische optreden van verschillende onderdelen van deze beweging hebben een afbrekend effect op dit land en deze samenleving. Deze beweging  bevordert op alle terreinen van het sociale leven de tweedeling en het conflict. Waar er tussen groepen burgers aan verzoening, samenwerking, solidariteit en verbroedering gewerkt zou moeten worden, pleit deze extreemrechtse beweging met al haar onderdelen voor haat, angst, wantrouwen en geweld tussen die groepen burgers. Zo wordt door extreemrechtse krachten op alle fronten de basis gelegd voor een toenemende polarisering  en  vervreemding. Twee fenomenen die wij onwenselijk dienen te achten, gezien hun schadelijkheid voor onze gezamenlijke belangen.
 
Het is zeer verbazingwekkend en bovendien erg bevreemdend en ronduit teleurstellend dat de koning het niet eens met een enkel kritisch woord heeft gehad over de bovenbeschreven problematiek die toch zo breed leeft. Hij had met een zin kunnen wijzen op de schadelijkheid en onwenselijkheid  van de extreemrechtse benadering die een aanslag vormt op het maatschappelijk leven. Het is niet toevallig of onbewust dat hij dat niet gedaan heeft. Bij nader inzien is het eigenlijk ook niet vreemd of raar dat hij dat niet gedaan heeft. Hij maakt immers deel uit van een sociale klasse met veel geld en macht en van een regering die door en door neoliberaal en conservatief is.
 
Blijkbaar hebben neoliberalen en conservatieven, waaronder de koning, geen problemen met extreemrechts en de verschillende ingrediënten daarvan. Blijkbaar hebben neoliberalen en conservatieven de propagandistische activiteiten en andere (mis)daden van extreemrechts juist nodig om hun roof- en afbraakplannen uit te kunnen voeren. Blijkbaar hebben de neoliberalen en conservatieven aan de ene kant en de rijkgeschakeerde extreemrechtsen aan de andere kant meer dan genoeg gemeenschappelijke en wederzijdse belangen om elkaar niet de pas af te snijden. Het zijn net meerdere vieze vuile handen op een dikke vette buik.
 
Voor ons de conclusie dat deze neoliberaal-conservatieve regering, met inbegrip van het koninklijke aandeel, het verdient om stevig door ons bestreden te worden. Zoals ook extreemrechts het verdient met dezelfde stevigheid door ons bestreden te worden. De strijd tegen extreemrechts gecombineerd met de strijd tegen de roof- en afbraakpolitiek van deze neoliberaal-conservatieve regering en de rijken daarachter! In de combinatie zit de essentie! In die richting dienen we gezamenlijk onze gedachten en strijdpraktijk verder te ontwikkelen.
 
Meriç Esin

Vereniging Bijstandsbond <info@bijstandsbond.org>
Bijstandsbond

Daklozen als probleem van openbare orde

---------------------------------------------------------------------------

S O L I D A R I T E I T commentaar 346, 7 januari 2018
---------------------------------------------------------------------------
Daklozen als probleem van openbare orde

Piet van der Lende

Onlangs publiceerde ik een artikel over daklozen in
Amsterdam. Ongeveer twee derde van hen wordt niet geholpen
om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze worden
aangemerkt als ‘zelfredzaam’ op basis van een onduidelijke
beoordeling met behulp van een krakkemikkig testje: de
‘zelfredzaamheidsmatrix’(ZRM).

Het artikel was gebaseerd op spreekuurervaringen bij de
Bijstandsbond en een rapport van de Rekenkamer Metropool
Amsterdam. Sinds enkele weken verschijnt er een stortvloed
aan rapporten en mediaberichten over de slechte behandeling
van daklozen. Enige tijd geleden begon het met een reportage
van het televisieprogramma Een Vandaag. Daarin kwam naar
voren dat de 'teaser', het nieuwe stroomstootwapen van de
politie, vooral werd ingezet om verwarde mensen op straat
onder controle te houden. Aangezien er verder geen
hulpverlening is, gebeurt enige tijd later weer precies hetzelfde
met dezelfde persoon.

Spectaculaire stijging

De betrokkenen kunnen niet terecht in de instellingen van de
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die met bezuinigingen te
maken hebben. Maar wat bleek, de 'teaser' wordt ook daar
gebruikt; het wanhopige personeel belt de politie om mensen
tot rust te brengen met het stroomstootwapen. Amnesty
International reageerde daarop en constateerde dat het wapen
vooral wordt toegepast bij de zwaksten in de samenleving. De
Rotterdamse korpschef van de politie Pauw zei op 18 december
2017 dat de politie niets te zoeken heeft in de instellingen.
Maar ''ze zeggen blij te zijn ons erbij te kunnen halen, als ze
zelf patiënten niet meer onder controle kunnen krijgen''.

Daarna verschenen vele rapporten over de problematiek van op
straat of in opvanghuizen rondzwervende mensen. Uit een
onderzoek van het Platform voor onderzoeksjournalistiek
Investico, in samenwerking met actualiteitenprogramma
Nieuwsuur en De Groene Amsterdammer, bleek dat volgens
experts het aantal (‘nieuwe’) daklozen in de nasleep van de
financiële crisis sterk is gegroeid. Het totaal aantal daklozen in
Nederland groeide tussen 2009 en 2015 met 74 procent (van 18
duizend naar 31 duizend), aldus het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Die stijging is mede een gevolg van de
bezuinigingen op de GGZ- en jeugdopvang. Ook in dit
onderzoek bleek dat de problematiek te lijf wordt gegaan door
'zelfredzame' daklozen uit te sluiten van de hulpverlening.

Geen reële verwachtingen

Een ander rapport werd uitgebracht door de Participatieraad in
Amsterdam. Dit is een adviesorgaan van de gemeente waarin
allerlei belangenorganisaties zitting hebben. In september en
oktober 2017 interviewde deze raad Amsterdamse dak- en
thuislozen over de bejegening door drie speciale
daklozenloketten. Hier was de constatering dat in Amsterdam
verreweg de meesten geen gebruik maken van de publieke
voorzieningen, met uitzondering van de winteropvang aan de
Havenstraat. Zij leven zonder uitkering, zonder budgetbeheer.
De Participatieraad zegt dat de inventiviteit en
overlevingskunst bij hen groot zijn, maar dat zij het toch niet
zouden redden zonder de hulpverlening van particuliere en
kerkelijke initiatieven. Een groot deel van de daklozen komt uit
Midden en Oost-Europa.

In het Nederlands Juristenblad van december 2017 stond ook
een artikel over de 'zelfredzame' dakloze. Dakloze mensen
zonder psychische problemen of verslavingsproblematiek
worden in feite geacht zich te redden, al dan niet met behulp
van een eigen netwerk of aanvullende particuliere initiatieven.
De verwachtingen die de overheid heeft van de dakloze burger
en zijn netwerk zijn echter niet reëel. De staat zou objectieve
criteria moeten invoeren aan de hand waarvan kan worden
bepaald of er sprake is van individuele nood die opvang
rechtvaardigt. De uitsluiting van de toegang tot opvang op basis
van het 'eigen kracht criterium' kan leiden tot maatschappelijke
teloorgang. Om die reden zou het criterium van
zelfredzaamheid minder tot uitsluiting van opvang moeten
leiden.

Gewelddadige incidenten

Op 18 december 2017 zei diezelfde Rotterdamse korpschef dat
zijn dienst grote zorgen heeft over het toenemend aantal
gewelddadige incidenten met verwarde mensen. Ook de ernst
daarvan is dit jaar toegenomen. Het korps heeft de categorie
'verwarde personen' voor het eerst opgenomen in het
'dreigingsbeeld', een overzicht van onderwerpen die ''een
potentieel risico vormen op ontwrichting van de Rotterdamse
samenleving''.

Het aantal heel ernstige incidenten blijft toenemen. In 2014
werden er ruim 6.000 gemeld bij de Rotterdamse politie, dit
jaar verwacht de korpschef Pauw uit te komen op ruim 8.000.
De politie wordt ook ingeschakeld door de crisisdienst van de
gemeente om mensen onder controle te krijgen die zichzelf of
anderen willen verwonden. Pauw zegt dat de oorzaken
onduidelijk zijn, maar ook hij meent dat bezuinigingen in de
zorg een rol hebben gespeeld. Verder wees hij op de afname
van de mogelijkheden iemand op te nemen, en op verminderd
medicijngebruik.

No go area

Hee, ze worden wakker bij de media, de politie en zo.
Duizenden mensen zwerven op straat rond in Nederland, of
zwerven uitzichtloos van opvanghuis naar opvanghuis, hun
aantallen zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. En dan
hebben we nog de 'verborgen' armoede bij bijstandsvrouwen,
werklozen en ouderen om maar eens wat te noemen. Je merkt
er op straat niet veel van. Deze mensen bezorgen geen overlast
en pogen wanhopig in stilte de eindjes aan elkaar te knopen.
Dagen bezuinigen op het eten, schulden maken en met kunst en
vliegwerk aflossen, enzovoort. En de kloof tussen de rijken die
steeds rijker worden en de armen neemt toe. Rutte en aanhang
proberen de mensen rustig zand in de ogen te strooien. Het gaat
fantastisch met de economie! Maar nu begint bij alle
bezuinigingen in de sociale zekerheid, gezondheidszorg in het
algemeen en de GGZ in het bijzonder een openbare orde
probleem te ontstaan en treden ze op. Ja, we moeten er geen
last van hebben, natuurlijk.

Protesteren ze bij de GGZ tegen de bezuinigingen? Staat de
leiding achter het wanhopige personeel? Nee dus. Ach, zeggen
ze bij de GGZ Nederland officieel, de cijfers van de politie
zeggen weinig. Er worden mensen dubbel geteld die meerdere
malen overlast bezorgen, de samenleving wordt intoleranter,
enzovoort. Ze zeggen tegen de burgerij 'gaat u maar rustig
slapen'. Wij gaan meer politieagenten inzetten met nieuwe
wapens die de zaak onder controle moeten houden, ook intern.
Op weg naar een samenleving, net als in Amerika, met in
sommige gebieden no go area's waar het geweld welig tiert en
mensen op straat sterven van honger en armoede of door
geweld.
In Nederland wordt in veel steden een keihard beleid gevoerd
tegen de mensen die in armoede leven. Meerdere mechanismen
worden ingezet om mensen uit te sluiten van een uitkering of
opvang om weer meer bezuinigingen te kunnen uitvoeren. Met
de bovenomschreven gevolgen.

Zie voor verwijzingen:
http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-346_7-1-2018.html

--------------------------------------------------------------------------
Dit is nummer 346 van Solidariteitcommentaar. We brengen
veertiendaags een e-mail uit met brandend commentaar op
actuele ontwikkelingen. Het commentaar verschijnt eveneens
op onze webstek http://www.solidariteit.nl.
De versie op de webstek is opgemaakt en eenvoudig te printen.
We plaatsen daar ook artikelen, berichten en oproepen. Dat zal
vaker dan eens per veertien dagen zijn, dus kijk daar ook eens.
Vrienden en bekenden zijn welkom en kunnen zich gratis
abonneren op ons elektronisch commentaar.
http://www.solidariteit.nl/webzine.html
---------------------------------------------------------------------------
Vereniging Bijstandsbond <info@bijstandsbond.org>
Bijstandsbond

vrijdag 5 januari 2018

Bijstandsbond tussen hemel en aarde


Een wethouder van sociale zaken die de Bijstandsbond de hemel in prijst en vergelijkt met profeten uit de bijbel. Dat was eventjes slikken toen ik de lezing van de Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart onder ogen kreeg, die hij op 3 december in de Rode Hoed voor de Ekklesia hield, met als thema ‘profeten van nu’. Hier is de lezing
Visioenen kwamen plots bovendrijven... ik zag mijzelf met Piet en Anke en al die andere medewerkers van de Bijstandsbond op een wolkje zitten met 'harpjes‘ in de hand.

Maar alle gekheid op een stokje. Als jongen van de jaren zeventig en tachtig uit de vorige eeuw heb ik altijd geleerd op te passen als overheden je plots de hemel in gaan prijzen. Zeker als ze je daarvoor altijd als halve idioten, warhoofden hebben weggezet, die niet meer van deze tijd zijn. Dus wat is hier aan de hand?

Heeft het iets te maken met de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart worden gehouden en waarbij de SP er niet goed voorstaat. Om alsnog het tij te keren is die partij weer bezig om zich een activistisch karakter aan te meten. En dan moet je inderdaad bij de Bijstandsbond zijn. Maar pas op, velen bij de Bijstandsbond herinneren zich nog de werkwijze van de communistische partij uit het verleden.

Kort samengevat kwam die erop neer: communisten in gemeentebestuur, spandoeken achter slot en grendel. Communisten uit bestuur, spandoeken op straat. Of recenter, vier jaar geleden verraste de SP vriend en vijand door samen met aartsvijanden VVD en D66 het Amsterdamse gemeentebestuur te vormen.

Het pluche was nog koud of daar was een alleraardigste persoon die ons vooral op het hart drukte de SP een kans te geven. Jullie begrijpen dat die persoon door ons daarna meewarig werd aangekeken. Want zoals Vliegenthart het formuleert in de lezing, wij zijn niet onder de indruk van welk politiek bestuur dan ook.

Dit brengt me dan ook gelijk bij een ander punt uit de lezing dat heel wat ambtenaren het gezeur van de Bijstandsbond nu wel zat zijn. Hun goeder trouw zou ter discussie worden gesteld. Dat is dus niet het geval. Maar zolang mensen via een door ons opgestarte bezwaarprocedure of jarenlang durende rechtsstrijd alsnog in het gelijk gesteld worden, valt er nog wel een hele wereld te winnen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de ambtenaren in kwestie. En moeten we dus blijven ‘zeuren’, zoals de wethouder het behaagt te zeggen.

Of in onze eigen woorden: opbouwende kritiek blijven leveren.

Jacques Peeters is spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond

dinsdag 2 januari 2018

Aan de (potentiële) leden en donateurs van de Bijstandsbond,

Amsterdam, 02-01-2018

Allereerst mede namens de andere medewerkers van de Bijstandsbond de beste wensen voor 2018. Ik hoop dat het dit jaar goed met je mag gaan.
Hierbij vraag ik aan het begin van het nieuwe jaar weer de contributie voor 2018 over te maken. Mocht je alleen lid willen zijn van de gratis berichtenlijst en geen lid of donateur willen worden dan is dat geen probleem. Je kunt dan deze tekst als niet geschreven beschouwen.

De contributie bedraagt 17 euro per jaar maar meer of minder mag ook. Je kunt de contributie overmaken op girorekening NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v Bijstandsbond Amsterdam. Maar je kunt de contributie ook contant betalen op ons kantoor tijdens spreekuurtijden. Indien je nog niet bezig bent met internetbankieren kun je een overschrijvingskaart gebruiken. De acceptgiro's hebben wij afgeschaft. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag om 11.00 uur tot 16.00 uur, en vanaf 13.00 uur is een advocaat van VHM advocaten aanwezig. http://vhmadvocaten.nl

De Bijstandsbond is een vereniging van vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. De werkzaamheden worden verricht door mensen die zelf een minimumuitkering of minimum inkomen uit ander werk hebben. De vereniging ontvangt geen structurele subsidie van de overheid of particuliere fondsen. De staande organisatie wordt gefinancierd door incidentele subsidies en bijdragen van de leden. De kosten kunnen laag gehouden worden omdat we in het woon-werk pand Tetterode in Amsterdam weinig huur betalen. De Bijstandsbond heeft de ANBI status. De Bijstandsbond zit momenteel erg krap in haar financiële jasje en we zouden een financiële bijdrage erg op prijs stellen.

Wij zijn ook een crowdfunding campagne begonnen om inkomsten te krijgen naast de inkomsten uit contributies. U kunt uw bijdrage ook betalen door te surfen naar http://www.bijstandsbond.amsterdam (dus niet .nl) en dan op de knop ‘support’ drukken. De rest wijst zich vanzelf.


Met vriendelijke groet,
Piet van der Lende